Languages-Banner1

اخذ ويزای اقامت دائم

کانادا و دیگر ویزا

چه کسانی به ما مراجعه مينمايند؟

اشخاصی که تصميم دارند بطور قانونی به کانادا رفت و آمد داشته باشند، با کانادا تجارت داشته باشند، در کانادا سرمايه گذاری کنند، در کانادا کار کنند، در کانادا تحصيل کنند و يا در کانادا اقامت دائم داشته باشند و علاقمند هستند که از تخصص و تجربيات ما استفاده نمايند، به اين دفتر مراجعه مينمايند.

به دليل کثرت تقاضاهای رسيده از کشورهای مختلف خصوصا” ايران، ما بر آن شديم که بخش جداگانه ای برای اين گروه اختصاص دهيم تا اينکه متقاضيان بتوانند براحتی به زبان فارسی با اين دفتر مکاتبه نموده و يا تلفنی با مشاورين فارسی زبان ما تماس داشته باشند.

تجربيات ساليان گذشته نشان داده است که حتی اشخاص فارسی زبانی که زبان انگليسی را نيز کامل ميدانند، با مشاورين فارسی زبان بهتر ميتوانند مبادله کلام داشته باشند و اين موضوع خود نقش اساسی در موفقيت هزاران پرونده ما داشته است.

مزيدا” اينکه بطور معمول تازه واردين احساس ميکنند که در محيط جديد، نياز شديد به حمايت يک مشاور فارسی زبان لايق دارند تا بتوانند با سهولت بيشتری شناخت لازم را بدست آورند. بديهی است که انتخاب مشاور مناسب، ميتواند نقش مهمی در رفاه فکری متقاضی داشته باشد.

چگونه ميتوان شروع به اقدام نمود؟

کافی است که مشخصات خود و سایر افراد خانواده را در اين فرم Questionnaire مرقوم داشته و ارسال نماييد و يا اينکه نام، نام خانوادگی، آدرس تماس و در صورت امکان شماره Fax و يا آدرس email متقاضی به همراه شرح مختصری از تجربيات و تحصيلات ايشان برای ما ارسال شود. با دريافت تقاضا، بلافاصله تماس متقابل ما شروع شده و در صورت لزوم فرمهای مورد نياز برای متقاضی ارسال ميگردد و مشورت اوليه مبادله ميگردد.

مراحل و اقدامات بعدی کار چگونه است؟

1-     بر طبق قوانين جاری وزارت Immigration کانادا، پذيرش درخواست اقامت بر اساس سيستم امتياز شماری انجام ميشود. به منظور کسب اطمينان از موفقيت متقاضی، قبل از ارسال پرونده به سفارتخانه و ادارات ذيربط، اين دفتر شرايط متقاضی را به (روش سفارتخانه) امتياز شماری نموده تا بر اساس ميزان امتيازات نسبت به پرونده تصميم گيری گردد.

2-     برای شروع بررسی و امتياز شماری، بيوگرافی متقاضی مورد نياز است. به اين منظور فرمهايی تنظيم شده است که در اختيار متقاضی گذشته ميشود تا پس از تکميل برای ما ارسال دارند.

3-     مطالب رسيده از طرف متقاضی بوسيله وکلا و مشاورين با تجربه اين دفتر و بر اساس مقررات موجود بررسی و کلاسه ميشود. سپس توانايی های متقاضی با موازين قانونی امتياز شماری ميشود. در اين مرحله کليه امکانات قانونی موجود و راه حلهای ممکنه برای هر پرونده (جداگانه) بررسی شده و نتيجه اين بررسی به اطلاع متقاضی ميرسد.

4-     براساس امتياز شماری انجام شده چنانچه متقاضی حائز شرايط قانونی باشد مراحل بعدی، هزينه های مربوطه، مدت زمان لازم برای طی تشريفات اداری پرونده به اطلاع متقاضی ميرسد و تصميم گيری برای شروع اقدامات بعهده متقاضی گذاشته ميشود. در حالتيکه شرايط کافی برای درخواست اقامت موجود نباشد، مراتب فورا” باطلاع متقاضی رسيده تا از انجام هرگونه هزينه و اتلاف وقت جلوگيری بعمل آيد.

5-     پس از اينکه متقاضی تمايل خود را جهت شروع کار اعلام نمود، پرونده ايشان در دست اقدام قرار ميگيرد و همزمان ليست نيازمنديهای سفارتخانه برای متقاضی ارسال ميگردد.

6-     با دريافت مدارک متقاضی، پرونده لازم بر اساس مقررات روز برای ادارات ذیربط و سفارتخانه تنظيم و سپس با هم آهنگی لازم و با اطلاع متقاضی يک نسخه از آن پرونده به ادارات مربوطه ارسال ميشود.

7-     مراحل اداری بعدی در سفارتخانه پيگيری ميشود تا پس از طی تشريفات اداری مربوطه ويزای اقامت صادر گردد.

 

احتمال موفقيت پرونده در سفارتخانه چگونه پيش بينی ميشود؟

 از آنجائيکه قبل از ارسال پرونده به سفارتخانه به روش فوق، موقعيت قانونی متقاضی کلاسه شده و با آگاهی از ميزان امتيازات متعلقه، پرونده به سفارتخانه ارسال ميشود، بديهی است که موفقيت پرونده محتمل به يقين ميباشد. . بهمين دليل آمار پرونده های فارسی زبان ما در سالهای گذشته همواره بالای %95 بوده است.

 آيا ميتوان به دفتر وکالت شما اعتماد داشت؟

– موکلين موفق ما در سه دهه گذشته از کشورهای مختلف جهان بوده اند، منجمله از ايران. کمتر شهری در ايران وجود دارد که ما را نشناسد و از کيفيت سرويس اين دفتر بی خبر باشد.

– بيشترين تعداد موکلين ما همواره بوسيله موکلين قبلی معرفی ميشوند آنهم تنها به دليل اعتماد و اطمينان خاطری است که شخصا” آن را تجربه نموده اند.

– درخواست ما اين است که ابتدا در مورد اين دفتر بررسی و تحقيق نماييد و سپس با ما تماس بگيريد. لطفا”   شنيده های خودتان را برای ما بازگو کنيد.

– ما وظائف و مسئوليتهای خود را خوب ميشناسيم و اطمينان خاطر موکل را ارج ميداريم. بهمين دليل:

 •  کليه تعهدات و مطالب فيمابين رسما” نوشته شده و کتبا” مبادله ميشود.

 • برای کليه پرداختهای موکلين رسما” رسيد صادر ميشود.

 • ضوابط مصوبه بازپرداخت داريم که چگونگی آن کتبا” در شروع کار برای موکل ارسال ميگردد.

  لطفا” توصيه ما را بخاطر داشته باشيد:

 •  هميشه کار خود را به کاردان بسپاريد.

 • پروژه مهاجرت امری است بسيار خطير. شايد يکی از پروژه های بزرگ در طول زندگی شما باشد.

 • تا زمانی که به وکيل خود اعتماد کافی نداريد، اين امر خطير را به او واگذار نکنيد.

در خصوص کانادا

کانادا از لحاظ کيفيت زيست در ردیف اولین پنج کشور جهان شناخته شده است (سازمان ملل)

طبق آمارگيری های چندين ساله اخير توسط کارشناسان سازمان ملل به دليل مسائل اجتماعی-اقتصادی-سياسی تعداد قابل ملاحظه ای از جمعيت کره زمين همه ساله در حال مهاجرت هستند. همه اين افراد به دنبال مکانی امن برای زندگی و پرورش فرزندانشان و همچنين محلی امن برای کسب و تجارت و سرمايه خود ميباشند. مردم دنيا پس از بررسی های زياد به اين نتيجه رسيده اند که کانادا از جمله اولین کشورهایی است که ميتواند تمام اين نيازمنديها را پاسخگو باشد. آنچه هميشه در کانادا وجود داشته است:

 • زندگی راحت دور از مسائل تبعيض نژادی براساس قانون اساسی کانادا

 • احترام و ارزش گذاشتن به فرهنگ و آداب و سنن همگان با حمايت همه جانبه دولت برای داشتن جامعه چند فرهنگی

 • آموزش و پرورش رايگان

 • تحصيلات دانشگاهی در سطح بسيار خوب ولی ارزان

 • بيمه پزشکی تقريبا” رايگان

 • کمکهای عمومی و برنامه های متعدد رفاهی بويژه برای کودکان و سالخوردگان

 • وجود امکانات رفاهی برای کليه خانواده ها در سطوح مختلف حتی خانواده هايی که با حداقل درآمد زندگی ميکنند

 • محيط زيست قابل اطمينان برای سکونت و سرما يه های شخصی

هميشه کار را به کاردان بسپاريد…

Emergency Call

Feel free to contact us.